Regulamin

I. Warunki ogólne

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.tajskiespa.pl  prowadzony jest przez spółkę Mythaispa Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Ketlinga 30, 03-289 Warszawa; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000739402, NIP 5242776793, REGON 360743535 oraz adres poczty elektronicznej: salon@tajskiespa.pl.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym jest Sprzedawca. Szczegółowe zapisy dotyczące przetwarzania i przechowywania danych osobowych, jak również celowości ich pobierania umieszczone są w dokumencie Polityka Prywatności. Dokument ten zawiera również informacje dotyczące stosowania w sklepie plików cookies i innych narzędzi analitycznych.  

3. Definicje występujące w Regulaminie:

    1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

    2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);

    3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.tajskiespa.pl;

    4. Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: sklep.tajskiespa.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

    5. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

    6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy operatorem sklepu sklep.tajskiespa.pl, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem narzędzia internetowego Sklepu;

    7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);

    8. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

    9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

    10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 4. Dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym sklep.tajskiespa.pl  oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Aby można było poprawnie przeprowadzić procedurę Zamówienia, nie jest konieczne założenie konta użytkownika, a proces zakupu możliwy jest po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. W przypadku rejestracji warunkiem jej jest akceptacja niniejszego Regulaminu i podanie wszelkich niezbędnych danych, oznaczonych jako obowiązkowe. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka. 

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie możliwe, w razie potrzeby potwierdzenie złożenia zamówienia. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak numeru telefonu) uniemożliwiające jakikolwiek kontakt z Zamawiającym nie będą realizowane.

6. Firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym sklep.tajskiespa.pl są podane w złotych polskich i stanowią ostateczną kwotę zakupu dla Kupującego.

8. Firma Mythaispa sp. z o.o. sp. komandytowa jest płatnikiem VAT i wystawia faktury na zakupiony towar.

9. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu realizacji Zamówienia:

a) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

b) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem operatora Blue Media S.A.

Operator obsługuje karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 

III. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do krajów Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Firmy kurierskiej

- Paczkomatów

- Poczty Polskiej

3. Czas dostawy wynosi maksymalnie 2 dni robocze od nadania paczki.

4. Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie.

 

IV. Reklamacje i zwroty

1. Mythaispa sp. z o.o. sp. kom., jako sprzedawca, odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.ma możliwości odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie.

2. Reklamacje wynikłe z wad zakupionego produktu należy kierować mailowo na skrzynkę: salon@tajskiespa.pl, lub pisemnie na adres Mythaispa sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Ketlinga 30, 03-289 Warszawa.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Ketlinga 30, 03-289 Warszawa. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.

5. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

6. Towar uszkodzony przez Kupującego lub noszący znamiona użytkowania nie podlega zwrotowi. 

7. W przypadku zwrotu pełnowartościowego produktu przez Kupującego Sprzedający ma 14 dni na zwrot pieniędzy.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

V Dane osobowe 

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza rejestracji w sklepie online.
3. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu finalizacji transakcji oraz wysyłania newslettera o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.
5. Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
6. Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: klinika@tsclinic.pl
7. Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. 
8. Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków:
– szyfrowanie danych służących do zapisu do newslettera
– zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem

VI. Zasady Sprzedaży Kart Podarunkowych

 

 • Karty Podarunkowe są wydawane w formie zaproszenia zapakowanego w kopertę.

 • Karty Podarunkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę i dowolny zabieg z oferty Tajskiego Spa.

 • Karty opiewające na kwotę mają formę zaproszenia imiennego. Można nabyć również zaproszenia bezimienne na wybrane usługi lub pakiety usług.

 • Karty można nabyć i zrealizować w każdym salonie Tajskiego Spa. Nabycie Kart w salonach nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami

 • Karty można również zakupić składając zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej http://sklep.tajskiespa.pl/

 • Przy płatności przelewem rezerwacji w ramach Karty można dokonać dopiero po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie.

 • Na życzenie Kupującego Karta Podarunkowa może zostać wysłana pod wskazany adres.

 

VII. Regulamin korzystania z Kart Podarunkowych

 

 • Karty Podarunkowe upoważniają do skorzystania z usług we wszystkich salonach Tajskiego Spa.

 • Karty są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich zakupu (nie dotyczy czasowych promocji zmieniających okres ważności kart) - w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Po upływie terminu ważności Karty tracą ważność. Istnieje możliwość przedłużenia okresu ważności Karty Podarunkowej o 3 miesiące liczonego od daty wygaśnięcia ich ważności. Przedłużenie kosztuje 50% wartości zabiegu w cenie regularnej.

 • Kartę można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt, w zależności od wykupionej usługi. Kartę na pojedynczy dłuższy masaż (np. 1,5 lub 2h) nie można rozbijać na kilka wizyt.

 • W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt z recepcją pod nr tel. 799-111-997 lub dzwoniąc na numery stacjonarne konkretnego salonu. 

 • W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście na 3h przed umówioną wizytą, Karta Podarunkowa uznana zostanie za zrealizowaną.

 • Kartę należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.

 • Karta nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma, również, możliwości wydawania reszty w gotówce z Kart, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykonywanych usług.

 • Osoba korzystająca z Karty Podarunkowej może dopłacić do Karty i wybrać sobie usługę droższą (inny zabieg lub wydłużony czas zabiegu).

 • Płatność Kartą nie można łączyć z innymi promocjami i rabatami.

 • Karty imienne mogą być przeniesione na inne osoby.

 • W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Podarunkowej, Tajskie Spa nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniała sytuacją.

 • Integralna częścią Kart Podarunkowych jest niniejszy Regulamin, który na życzenie jest udostępniany w recepcji salonów Tajskiego Spa. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

 • Kart podarunkowych nie można wykorzystać w dniu zakupu. 

   

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl